CS DE

General Trade Terms

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti CB PROFIL, a.s. IČ 26107074

1. Obecné podmínky a uzavření Kupní smlouvy

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) prodávajícího – firmy CB PROFIL a.s. – jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na dodávku zboží společnosti CB PROFIL a.s. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího je v souladu s jejich svobodnou vůlí, což dosvědčují podpisy svých oprávněných zástupců na výše uvedené kupní smlouvě. VOP kupujícího jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou prodávajícím za závazné písemně uznány. Uzavřením kupní smlouvy, objednávkou kupujícího, potvrzením objednávky, přijetím nabídky nebo jiným perfektním úkonem, vedoucím ve smyslu ust. § 1731 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění, (dále též jen „občanský zákoník“)  k uzavření Kupní smlouvy,   vyslovuje kupující současně souhlas s těmito obchodními podmínkami.

1.2 Smluvní vztah, zakládající povinnost plnění pro firmu CB PROFIL a.s. vzniká uzavřením kupní smlouvy za podmínek stanovených v ust. § 1731 a násl. a § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou:
-dohoda o předmětu plnění v plném, technicky definovaném rozsahu, včetně množství, kupujícím požadovaných rozměrů zboží a jiných technických parametrů zboží dle požadavků kupujícího  s výjimkou dle bodu 1.3. d)
-dohoda o termínu dodání
-dohoda o kupní ceně nebo způsobu jejího určení
-dohoda o platebních podmínkách

1.3 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde za těchto podmínek:
a) na základě předběžné poptávky kupujícího učiní prodávající kupujícímu cenovou nabídku na dodání zboží za stanovené jednotkové kupní ceny

b) následně na základě cenové nabídky prodávajícího učiní kupující závaznou objednávku zboží včetně požadovaného množství, rozměrů, druhu zboží. Učiněním objednávky ze strany kupujícího nebude uzavřena kupní smlouva a nabídka prodávajícího dle písm. a) není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dojde až postupem dle následujících bodů těchto obchodních podmínek.

c) prodávající kupujícímu objednávku potvrdí formou předložení závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy obsahujícího zejména všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy dle bodu 1.2. těchto podmínek, případně další náležitosti, na kterých se smluvní strany dohodly. Návrh na uzavření kupní smlouvy bude učiněn prodávajícím písemně s podpisem prodávajícího formou poštovní přepravy, osobním předáním, faxem nebo elektronickými nebo jinými technickými prostředky, umožňujícími zachycení jeho obsahu a jednající osoby. Kupující následně potvrdí prodávajícímu uzavření kupní smlouvy zasláním jím podepsaného vyhotovení Kupní smlouvy a to stejnou formou, jakou byl předložen návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Návrh na uzavření kupní smlouvy učiněný elektronickými nebo podobnými technickými prostředky bude potvrzen kupujícím stejnou formou, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak. K uzavření kupní smlouvy však nedojde, pokud kupující potvrdí uzavření kupní smlouvy s jakýmikoliv dodatky, změnami nebo jinými odchylkami od návrhu předloženého prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy v takovém případě bude nutné potvrzení kupujícím navržených dodatků, změn a odchylek ze strany prodávajícího.

d) bližší technické parametry objednávaného zboží s přihlédnutím k účelu použití zboží pro konkrétní stavbu kupujícího jsou následně smluvními stranami specifikovány na základě kladečského plánu, pokud k jejich specifikaci nedošlo jinou formou před uzavřením kupní smlouvy. Zhotovení kladečského plánu zajišťuje kupující s přihlédnutím k projektové dokumentaci příslušné stavby pro stavební povolení, případně prováděcí projektové dokumentaci a/nebo další dokumentaci stavby, na kterou má být objednávané zboží dodáno. Kladečský plán může dle dohody smluvních stran zpracovat také prodávající. V takovém případě je kupující povinen předat prodávajícímu za účelem zpracování kladečského plánu projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci a veškeré další dokumenty, rozhodné pro správné stanovení technických parametrů objednávaného zboží. Prodávající neodpovídá za jakékoliv vady nebo nedostatky technických parametrů zboží, pokud tyto vady nebo nedostatky měly původ v požadavcích na technickou specifikaci zboží, které předal kupující prodávajícímu a/nebo pokud tyto vady nebo nedostatky měly původ v dokumentaci předané kupujícím prodávajícímu a/nebo pokud důvodem těchto vad a nedostatků bylo, že kupující nepředal prodávajícímu informace a dokumenty rozhodné pro správné stanovení technických parametrů zboží

e) pokud po vypracování kladečského plánu dle písm. d) vzniknou odchylky od množství a rozměrů zboží bude sjednaná kupní cena zvýšena nebo snížena dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce prodávajícího nebo v kupní smlouvě

f) pokud smluvní strany v kupní smlouvě ujednaly pouze způsob určení kupní ceny, resp. její určení dle kladečského plánu, bude výše kupní ceny určena a vyúčtována  prodávajícím kupujícímu  dle jednotkových cen zboží, uvedených v kupní smlouvě

g) písm. d), e) a f) nevylučují zpracování kladečského plánu před uzavřením kupní smlouvy. V takovém případě se nepoužijí ust. písm. e) a f).

1.4.  Ustanovení čl. 1.3.nevylučují i jiný způsob uzavření kupní smlouvy, pokud se na něm smluvní strany dohodly a pokud na základě   takového postupu došlo k uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

1.5. Smluvní dodací lhůty počínají běžet dnem uzavření kupní smlouvy. V případě dodatečné technické specifikace zboží dle kladečského plánu zpracovaného kupujícím po uzavření Kupní smlouvy počínají smluvní dodací lhůty běžet dnem, kdy byl vypracovaný kladečský plán předán kupujícím prodávajícímu nebo dnem, kdy kupující dodal prodávajícímu veškeré podklady, nezbytné pro zpracování kladečského plánu (pokud kladečský plán zpracovává prodávající).

1.6.Ceny v  cenových nabídkách jsou závazné pouze v případě, že poptávané zboží bylo pro kalkulaci ceny ze strany kupujícího postačujícím způsobem technicky specifikováno. Závazné jsou jinak pouze údaje uvedené v kupní smlouvě.

1.7 Kupující je s přihlédnutím ke svým požadavkům na specifikaci technických parametrů objednávaného zboží povinen si řádně překontrolovat jednotlivé položky v kupní smlouvě, resp. položky uvedené v nabídkách prodávajícího, zejména kusy, délky, strany nabarvení, odstíny barev včetně ochranného laku, jednotlivé ceny a předpokládaný termín dodání. Svým podpisem stvrzuje, že je vše v pořádku a tak za případné nesrovnalosti nese plnou zodpovědnost a případné další náklady jdou k tíži kupujícího.

1.8 Prodávajícím dodávané zboží splňuje technické požadavky dle harmonizovaných technických norem ČSN EN 101 43 a ČSN EN 508 01. Nicméně kupující bere na vědomí, že pro dodávané zboží platí také mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru dle těchto norem a dodání zboží s těmito odchylkami a tolerancemi nebude považováno za porušení povinností ze strany prodávajícího a  v těchto případech nebude dána odpovědnost prodávajícího za vady zboží. Kupující tak musí s těmito tolerancemi a odchylkami počítat při zpracování kladečského plánu, specifikaci technických parametrů zboží, jakož i při projektování a montáži dodaného zboží. Prodávající se zavazuje k bezplatné konzultaci o vhodnosti použití materiálu pro danou stavbu.

1.9 Kupující je oprávněn zrušit kupní smlouvu i po jejím uzavření, avšak v takovém případě v souladu s ust. § 1992 občanského zákoníku pouze zaplacením odstupného ve výši 70%  sjednané kupní ceny, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiné výši odstupného.  Kupní smlouva v tomto případě zaniká okamžikem připsání částky odpovídající výši odstupného na účet prodávajícího. Toto právo kupujícího však zaniká v případě, že k datu placení odstupného bylo již předmětné zboží vyrobeno a/nebo v případě, kdy prodávající již závazně objednal bez možnosti zrušení takové objednávky výrobu zboží u svého subdodavatele. Kupující má právo smlouvu zrušit bez udání důvodu a bez povinnosti platit odstupné dle tohoto odstavce v případě, že takové odstoupení od kupní smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Prodávající bude v případě zrušení smlouvy zaplacením odstupného dle tohoto odstavce oprávněn tento způsob zrušení smlouvy odmítnout oznámením odeslaným kupujícímu do 5 dnů ode dne zaplacení odstupného a to v případě, že výše nákladů spojených s výrobou a dodáním zboží k datu zaplacení odstupného kupujícím přesáhla výši zaplaceného odstupného. V takovém případě bude zrušení smlouvy považováno za neplatné a prodávající bude oprávněn započíst kupujícím zaplacené odstupné na svůj nárok na zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

1.10 Pokud bylo mezi smluvními stranami sjednáno zaplacení zálohy na kupní cenu a po uzavření kupní smlouvy kupující nesplní své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo je odmítne splnit, a prodávající odstoupí z tohoto důvodu od kupní smlouvy nebo smlouva zanikne z jiných důvodů na straně kupujícího, bude pro účely této smlouvy takto poskytnutá záloha považována za závdavek kupujícího ve smyslu ust. § 1808 občanského zákoníku, který bude prodávající oprávněn si ponechat. Pro případ zrušení smlouvy z důvodů dle čl. 1.9. bude prodávající oprávněn si zaplacenou zálohu na kupní cenu ponechat jako odstupné v v tomto případě bude kupující povinen ve smyslu čl. 1.9. zaplatit prodávajícímu pouze rozdíl mezi  sjednanou výší odstupného a zálohou poskytnutou kupujícím.

1.11 objednávka bude kupujícím upřesněna (co do rozměrů a množství) ve specifikaci objednávky a/nebo v rámci kladečského plánu.. Tuto specifikaci předá kupující prodávajícímu ve lhůtě stanovené v nabídce prodávajícího nebo po uzavření kupní smlouvy před požadovaným datem dodávky (z výroby v Českých Budějovicích cca 1 týden, ze zahraničí cca 3-4 týdny a v případě nestandardního odstínu cca 8 týdnů, přesný termín dodání bude stanoven v kupní smlouvě).

1.12 Dostane-li se kupující do prodlení s placením nebo budou-li známy okolnosti, které snižují spolehlivost úhrad od kupujícího nebo které budou vzbuzovat pochybnosti o schopnosti a/nebo ochotě kupujícího plnit své závazky z kupní smlouvy a/nebo prodávající po uzavření kupní smlouvy zjistí, že kupující nesplnil jiný závazek obdobného rozsahu řádně a včas, resp. že kupující neplní své splatné závazky řádně a včas, bude prodávající oprávněn na kupujícím požadovat před odevzdáním předmětu koupě:

a) složení zálohy ve výši 70% kupní ceny, nebyla-li záloha sjednána v kupní smlouvě
nebo
b) zaplacení kupní ceny nebo její nezaplacené části před odevzdáním předmětu koupě nebo oproti odevzdání předmětu koupě
nebo
c) poskytnutí přiměřené jistoty jako záruky splnění povinností kupujícím ve smyslu ust. § 2010 a násl. občanského zákoníku

Ke splnění těchto povinností a to zejména povinností dle písm. a) nebo c) stanoví prodávající kupujícímu přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty bude prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Podmínky pro požadavek prodávajícího na zajištění vzájemného plnění kupujícím dle tohoto odstavce budou dány především, nikoliv však výlučně, pokud dojde k obstavení účtu kupujícího na základě exekučního příkazu nebo jiného úkonu v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení, nebo proti kupujícímu bude podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo proti kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení. Nedodání zboží prodávajícím v případech dle tohoto odstavce nebude považováno za porušení příslušné smlouvy prodávajícím a prodlení prodávajícího s dodávkou a vůči společnosti CB PROFIL a.s. nebudou moci být uplatňovány jakékoli sankce.

1.13 Za soulad kladečského plánu (resp. Specifikace objednávky) se skutečností na stavbě odpovídá kupující. Riziko vzniklé z nesouladu projektové dokumentace stavby pro stavební povolení a/nebo prováděcí dokumentace stavby se skutečností jde k tíži kupujícího, nemá-li v KS dohodnuté jinak. Náklady na zjištění skutečného stavu dodržení projektové dokumentace na stavbě nese kupující.

1.14 Za soulad kladečského plánu se skutečností na stavbě odpovídá kupující i v případě, že prodávající zajišťuje či zprostředkovává zpracování tohoto kladečského plánu. Kupující odpovídá za předání správných podkladů prodávajícímu pro účely zpracování kladečského plánu, které odpovídají skutečnosti a poslední verzi projektové dokumentace příslušné stavby pro stavební povolení a/nebo prováděcí projektové dokumentace a zodpovídá za doručení všech potřebných podkladů, detailů a řezů. Kupující je povinen tento zpracovaný kladečský plán zkontrolovat se skutečností a v případě nesouhlasu písemně tyto nesrovnalosti prodávajícímu oznámit, v opačném případě nese kupující plnou zodpovědnost a případné vícenáklady a ztráty jdou k tíži kupujícího a prodávající neodpovídá za jakékoliv vady a nedostatky zboží ve smyslu čl. 1.3.písm.d) těchto podmínek.

 

2. Dodávka:

2.1 Místem dodání zboží je místo uvedené v kupní smlouvě a to:
a) kupujícím označené místo, zejména staveniště kupujícího, skladiště kupujícího nebo
b) místo závodu nebo provozovny prodávajícího

2.2. Dodání zboží se v případě dle čl. 2.1.písm.a) uskuteční formou přepravy na tahači s návěsem do místa dodání – kupujícím označené staveniště nebo kupujícím určené skladiště nebo jiné místo určené kupujícím. Pokud nebude při tomto způsobu dodání zboží zajištěn příjezd na staveniště nebo místo dodání nebude přístupné pro tahač s návěsem, nese kupující veškeré z toho vzniklé vícenáklady. Při dodání zboží formou přepravy dle tohoto odstavce nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu a prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu okamžikem, kdy umožní kupujícímu nakládat se zbožím na kupujícím určeném místě dodání.

2.3 Kupující je povinen maximálně do 2 hodin od příjezdu kamionu na stavbu vyložit materiál, pokud bude kamion čekat déle, má prodávající nárok na úhradu vícenákladů vzniklých prodávajícímu z důvodu porušení této povinnosti kupujícího.

2.4 Kupující je povinen zabezpečit řádné převzetí materiálu na místě dodání a potvrzení dodacích listů zodpovědnou osobou, kterou písemně s kontaktním telefonem sdělí prodávajícímu, včetně přesné adresy vykládky.

2.5 V případě dodání zboží dle čl. 2.1.písm.b), oznámí prodávající kupujícímu alespoň tři dny předem, že zboží je připraveno k odběru. Účinky odevzdání věci kupujícímu nastanou v tomto případě v den uvedený v takovém oznámení (pokud nebyl tento den stanoven v kupní smlouvě nebo jiným způsobem dohodnut), ve který bude zboží připraveno k odevzdání kupujícímu v místě závodu nebo provozovny prodávajícího a to i když si kupující v tento den zboží nepřevzal.

2.6 Nestanoví-li kupní smlouva způsob splnění závazku prodávajícího, považuje se jeho závazek za splněný dnem, kdy je zboží připraveno k odevzdání kupujícímu ve skladu prodávajícího. Tento den oznámí prodávající kupujícímu alespoň 3 dny předem, pokud nebyl tento den stanoven již v kupní smlouvě nebo jiným způsobem dohodnut.

2.7 Dodávka se uskuteční na účet kupujícího. Riziko – nebezpečí škody na zboží – přechází na kupujícího okamžikem, kdy nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu v místě dodání. Kupující odpovídá za škody a ztráty, vzniklé během skládání, skladování a manipulace se zbožím v místě dodání.

2.8 Posunutí kupujícím stanoveného dodacího termínu musí být oznámeno prodávajícímu písemně nejpozději 2 týdny před smluvním dodacím termínem. Prodávající je tímto sdělením zproštěn předchozích termínových závazků. Stanovení nového dodacího termínu musí být řešeno písemnou dohodou.

2.9 Okamžikem, kdy nastaly účinky odevzdání zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

2.10 Vykládka zboží v rámci dodání zboží se již uskutečňuje vždy na účet a odpovědnost kupujícího. Na účet a odpovědnost kupujícího se uskutečňuje také nakládka zboží, pokud je místem dodání zboží dle kupní smlouvy závod nebo provozovna prodávajícího. Vykládku kamionu je kupující povinen zabezpečit odpovídajícím jeřábem, s použitím pouze vázacích pásů a vždy použít vahadlo na jeřábu. Balíky se pak upínají vázacími pásy vždy pod bedněním a ne přímo pod materiálem, kdy může dojít k poškození materiálu. Kupující je pro účely zajištění odpovídajících technických prostředků pro vykládku zboží obeznámen se skutečností, že balíky, do kterých je zboží pro kupujícího prodávajícím zabaleno, mají hmotnost až 3,2 tuny.

2.11 Kupující nese odpovědnost za případné poškození zboží při vykládce a ve stanovených případech také při nakládce zboží. .Pokud je na návěsu při přepravě zboží do místa dodání zboží určené pro další zákazníky prodávajícího v rámci přikládky a kupující poškodí vykládkou jemu určeného zboží toto další zboží, nese plnou odpovědnost za veškeré škody, prodávajícímu z tohoto důvodu vzniklé,, včetně dopravních nákladů za dovoz nového materiálu a případné penále účtované prodávajícímu ze strany jeho zákazníků za pozdní dodání.

 

3. Cena:

3.1 Pokud bylo mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto zaplacení zálohy na kupní cenu zboží, je zálohová faktura splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře nebo v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami.  Kupní cena nebo jiné splátky kupní ceny jsou splatné do 30 dní od vystavení faktury prodávajícím (není-li mezi stranami dohodnuto jinak). Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny, zálohy na kupní cenu a/nebo jakékoliv splátky kupní ceny, není prodávající povinen dodat zboží v původním sjednaném termínu dodání. Nový termín dodání bude při takovém prodlení mezi smluvními stranami dohodnut. Pokud mezi smluvními stranami nedojde k dohodě a prodávající neodstoupí pro takové porušení povinností kupujícím od kupní smlouvy, posouvá se termín dodání zboží o dobu, po kterou trvalo prodlení kupujícího se splněním jeho peněžitých závazků. V případě prodlení kupujícího se splněním jeho peněžitých závazků je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré škody zejména ve formě vícenákladů, z tohoto důvodu prodávajícímu vzniklých a dále také smluvní sankce dle čl. 4.4. těchto obchodních podmínek.

3.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího jednostranně započíst jakékoliv nároky z vad plnění a to zejména nároky z vad vyskytnuvších se na zboží v záruční době proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny nebo její části.

3.3 Prodávající je oprávněn požadovat zvýšení kupní ceny zboží, pokud by délka profilů dodávaného zboží vzhledem k dodatečným požadavkům kupujícího, vzneseným po uzavření kupní smlouvy byla delší než standartní ložná plocha kamionu a bylo nutno zabezpečit nadrozměrnou přepravu. Pokud smluvní strany nedospějí k dohodě o nové výši kupní ceny, není prodávající povinen přistoupit na jakékoliv požadavky kupujícího na dodatečnou změnu technických parametrů zboží.

3.4 Prodávající je oprávněn požadovat zvýšení kupní ceny zboží oproti sjednaným jednotkovým cenám, pokud kupující po uzavření kupní smlouvy vznese požadavek na dodání menšího množství materiálu oproti množství sjednanému v kupní smlouvě (navýšení dopravy, příplatky za podlimitní množství) a pokud délky objednaného zboží dle dodatečného požadavku kupujícího jsou kratší než 2m. Pokud smluvní strany nedospějí k dohodě o nové výši kupní ceny, není prodávající povinen přistoupit na jakékoliv požadavky kupujícího na dodatečnou změnu technických parametrů zboží.

3.5 Kupující bere na vědomí, že výše kupní ceny v korunách českých sjednaná v kupní smlouvě se rozumí při středním devizovém kurzu měny euro, platném k datu uzavření kupní smlouvy. Pokud bude pro prodlení kupujícího nebo z jiných důvodů na straně kupujícího posunut termín dodání zboží, je prodávající oprávněn požadovat zvýšení kupní ceny v případě, že v mezidobí dojde ke změně kursovního  poměru obou měn, v jejímž důsledku by výše peněžitého plnění pro prodávajícího dle kupní smlouvy byla znehodnocena. Pokud na základě takto vzneseného požadavku prodávajícího smluvní strany nedospějí k dohodě o nové výši kupní ceny, bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.6 Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, vzniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny dnem, kdy nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu.

 

4. Platby:

4.1 Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, nebo smluvními stranami jiným způsobem dohodnuto, platí pro plnění peněžitých závazků kupujícího vůči prodávajícímu níže uvedené platební podmínky.

4.2 Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

4.3 Jakýkoliv jiný druh platby, než který je uveden v těchto VOP, je podmíněn písemným souhlasem prodávajícího.

4.4 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku dle kupní smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Pokud prodlení kupujícího bude trvat déle než 60 kalendářních dnů, vzniká prodávajícímu vedle nároku na úhradu úroků z prodlení v uvedené výši také nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky. Nárokem prodávajícího na úhradu úroků z prodlení a smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši vzniklé z důvodu prodlení kupujícího.

4.5 Náklady platebního styku (poplatky za převody) jdou k tíži kupujícího, prodávající obdrží částku netto.

4.6 Nepřevzetí zboží kupujícím nemá vliv na povinnost kupujícího splnit jeho peněžité závazky dle uzavřené kupní smlouvy za předpokladu, že nastaly účinky odevzdání zboží kupujícímu dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 

5. Přechod vlastnického práva ke zboží

5.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrdí kupující v předávacím protokolu nebo dodacím listu.

 

6. Záruky a vady:

6.1 Firma CB PROFIL a.s. zodpovídá za vady, které má dodané zboží:
a) v době přechodu nebezpečí škody na zboží nebo
b) které se projeví v záruční době v rozsahu záruky poskytnuté prodávajícím

6.2 Prodávající však odpovídá za vady dodaného zboží a kupující má nároky z vad dodaného zboží pouze v případě, že
a) kupující vady oznámil prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Zjevné vady zjištěné při převzetí zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně a to v protokolu o převzetí zboží, případně v dodacím listě. V případě oznámení jiných vad je kupující povinen vyplnit Reklamační protokol, viz bod 6.13.
b) vady zboží nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnější událostí
c) vady zboží nevznikly z důvodu porušení povinností kupujícího a to zejména povinností dle čl. 1.3 písm. d). a 1.14. těchto obchodních podmínek nebo nevznikly z jiných důvodů na straně kupujícího
d) vady zboží nebyly způsobeny při vykládce zboží a také při nakládce zboží v případě, kdy nakládku zboží dle kupní smlouvy zajišťuje kupující
e) vady zboží nebyly způsobeny nedodržením Pokynů prodávajícího pro objednání, přejímku, skládání, skladování, montování, opravy a čištění dodávaného zboží (dále též jen „Pokyny“). Tyto Pokyny jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
f) v případě vad zboží vyskytnuvších se v záruční době, odpovídá prodávající pouze za vady, na které výslovně poskytl záruku za jakost za podmínek stanovených v kupní smlouvě a v těchto obchodních podmínkách

Podmínky, za kterých prodávající odpovídá za vady dodaného zboží, jsou dále rozvedeny v následujících ustanoveních.

6.3 Pokud není dohodnuto jinak v uzavřené kupní smlouvě, poskytuje prodávající za níže uvedených podmínek a rozsahu  záruku za jakost dodaného zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne, kdy nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu a to záruku  na korozi materiálu, ztrátu stability a celistvosti, kvalitu nástřiku a na nezávadnost materiálu za předpokladu, že nedojde k žádným stavebním a uživatelským změnám a pokud zůstane zachován druh atmosfér C.1 a C.2, dále druh prostředí A2 dle ČSN EN 10169 z října 2010, tak jak byly tyto podmínky dány při podpisu kupní smlouvy (nebo potvrzení objednávky).  Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za vady zboží, vzniklé z důvodu změny uvedených podmínek.

6.4 Záruka je dále platná za předpokladu, že kupujícím objednaný materiál vyhovuje svým provedením plánovanému způsobu použití zboží, jak statickému, tak ochrannému proti korozi. Prodávající odpovídá za vady zboží vyskytnuvší se v záruční době také za předpokladu správného zacházení se zbožím a jeho správného skladování (naklonění balíku pro snadný odvod vody, přikrytí před prachem a deštěm, ale s kontrolou proti zapaření a tím poškození nástřiku) a také za předpokladu dodržení montážních doporučení prodávajícího dle Pokynů.

6.5 Pokud kupující přesně nespecifikuje písemně přesné atmosférické podmínky, znečištění ovzduší a velikost vlhkosti daného prostředí stavby, resp. prostředí, kam bude zboží dodáno, skladováno a aplikováno, aby prodávající mohl určit jaký druh ochrany – nástřiku by byl vhodný a objedná si dle vlastního uvážení nástřik, který pak nevyhovuje danému prostředí, nese kupující své riziko a prodávající neodpovídá za jakékoliv vady zboží, z tohoto důvodu vzniklé.

6.6 Kupující vždy nese riziko a zodpovídá za správné určení statických hodnot pro objednání odpovídajícího a vhodného materiálu pro danou stavbu. Prodávající zajistí kupujícímu doručení statických hodnot objednaného zboží.

6.7 Záruka se nevztahuje na přirozené procesy stárnutí materiálu, nevýznamné barevné odchylky a je platná při neporušení dodaného materiálu při montáži a provozu, zejména pak při neporušení povlakové – nástřikové vrstvy u profilů.

6.8 Kupující musí mít na paměti, že výrazné a tmavé odstíny dříve ztrácejí intenzitu a zesvětlají působením UV záření. Na tyto dřívější ztráty intenzity odstínu se záruka nevztahuje.

6.9 Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným postupem při vybalení materiálu, dodatečným upravováním (dodatečné řezy a nátěry) a neodborným čištěním.

6.10 Ochranný lak na rubové straně profilu dodaného zboží má pouze ochrannou funkci, nikoliv estetickou, tzn. že může vykazovat světlejší a tmavší místa z důvodu pouze 7mm síly ochranného nástřiku na pozinkované vrstvě. Na tyto odchylky se odpovědnost prodávajícího za vady zboží nevztahuje.

6.11 Sendvičové panely PUR mají vždy pro interiérovou stranu modrou fólii a pro exteriérovou stranu je fólie průsvitná.

6.12 Kupující si je vědom, že dodávky kazetových profilů mohou mít z důvodu přepravy drobné odřeniny, na které se odpovědnost prodávajícího za vady nevztahuje. Prodávající se zavazuje dodat opravnou barvu zdarma a kupující po montáži touto opravnou barvou jednotlivá místa štětečkem opraví. Pokud kupující chce dodat kazety bez odřenin, je nutné připlatit za ochranou folii po celé interiérové ploše kazet.

6.13 V případě oznámení vad vyplní kupující Reklamační protokol, kde bude uveden přesný popis vad a jejich rozsah s případnou fotodokumentací.

6.14 Prodávající se zavazuje vyřídit všechny oprávněné reklamace bez zbytečného odkladu v dohodnutém termínu v závislosti na charakteru reklamovaných vad. Po obdržení písemné reklamace prodávající kupujícímu písemně potvrdí, že reklamace byla zaevidována.

6.15 Uznání či neuznání reklamace sdělí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po posouzení oprávněnosti reklamace písemně. Podkladem pro stanovisko prodávajícího k reklamaci vad dodaného zboží mohou být prodávajícím zadané odborné analýzy výrobce zboží-subdodavatele prodávajícího, znalecké posudky, jiná odborná vyjádření nebo jiné podklady.

6.16 Další podmínky poskytnutí záruky za jakost ze strany prodávajícího: Záruka zahrnuje lakované trapézové plechy používané dle níže uvedeného “Základního přehledu použití nátěrového systému” v interiéru a exteriéru, jako střešní krytina a obvodový plášť u budov v běžných podmínkách prostředí ve střední Evropě, kdy je zachován druh atmosfér C.1 a C.2,dále druh prostředí A1 a A2 dle ČSN EN 10169 z října 2010.

6.17 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, včetně záručních vad pak není dána kromě shora uvedených případů také v těchto případech:
a) jsou-li plechy použity v extrémních klimatických a průmyslových podmínkách
b) jsou-li plechy použity ve zvlášť korosivních podmínkách nebo agresivním prostředí, kde ovzduší vykazuje vysoký obsah solí, při kterém jsou plechy trvale v kontaktu s vodou nebo kde mohou působit korosivní emise, chemikálie, kondenzace par a popel, cementový prach nebo fekálie.
c) v případě nesprávného použití, skladování, manipulace a nevhodného a neodborného zpracování lakovaných plechů i vzhledem k lakovanému substrátu.
d) pro metalické odstíny, pokud se jedná o doobjednávku nebo dodávku z jiné „šarže“
e) pro poškození do 5% plochy plechů, celistvost lakované plochy na rubové straně, pokud se jedná o jednostranné lakování, a plochy, které byly přelakovány-opravovány.

6.18 Prodávající nezodpovídá kupujícímu za jakékoliv vady zboží v rozsahu přesahujícím podmínky záruky za jakost dle těchto VOP., resp. v rozsahu, přesahujícím rozsah vad a poškození zboží, definovaný těmito záručními podmínkami. Prodávající neodpovídá za jakékoliv následné škody, nepřímé škody, ušlý zisk kupujícího nebo jiné obdobné formy škody, vzniklé kupujícímu z důvodu vad dodaného zboží. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy byla škoda způsobena prodávajícím úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6.19 Záruka se týká povlaku plechů nebo pasů a zahrnuje jejich výměnu nebo přelakování za níže uvedených podmínek po skutečnou záruční dobu.

6.20. Reklamaci uplatňuje prodávající písemně u kupujícího.

6.21. Odpovědnost prodávajícího ze záruky je dále kromě shora uvedeného dána při současném splnění těchto podmínek:

a)   spád střechy nebo jiného povrchu s plechy je minimálně 1 : 10 (5,7 stupňů) u střech bez příčných spojů, u střech s příčně dělenou krytinou je spád střechy minimálně 30 stupňů a přesah min 100 mm.
b)   teplota plechů není nižší než 0 stupňů Celsia v případě strojního tvarování a není nižší než +5 stupňů Celsia v případě ručního tvarování.
c) při tvarování úhel a poloměr ohýbání zboží nepřekročí dovolené parametry, nejsou překročeny mechanické hodnoty základního materiálu a nátěrového systému a plech není opakovaně ostře nebo zpětně přehýbán.
d) plech nebo jeho povrch není mechanicky nebo chemicky poškozen. Poškození, ke kterému dojde při zpracování, musí montér
e) voda volně stéká ze všech ploch, tj. nedochází k žádnému, byť místně ojedinělému zadržování.
f) plechy a pásy nejsou skladovány nebo používány při kontaktu s vlhkými nebo korosivními materiály. Jsou skladovány v prostředí, kde nemůže dojít ke kondensaci vlhkosti ze vzduchu.
g) plechy a pásy nejsou umístěny tak, aby se dotýkaly mědi, solí mědi nebo na ně vytékaly tekutiny z měděných a železných trubek.
h) instalace i údržba se provádí profesionálním způsobem podle ověřených postupů.
ch) nahromaděné nečistoty nebo jiné usazeniny a povrchy chráněné před účinky deště se pravidelně omývají.
i) je zabráněno kontaktu s vlhkým betonem, vlhkým dřevem, ovlhčenou zeminou a jinými vlhkými či mokrými povrchy. Konstrukční uspořádání zaručuje, že voda stékající z výše uvedených materiálů nezatéká na povrch plechů.
j) materiál je zpracován nebo použit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nastaly účinky odevzdání zboží kupujícímu

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy:

7.1 Kromě případů stanovených na jiném místě těchto VOP a/nebo v kupní smlouvě a/nebo v zákoně je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
a) kupující se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku dle kupní smlouvy delším než 15 kalendářních dnů
b) kupující se ocitne v prodlení se splněním jiné povinnosti dle těchto VOP a kupní smlouvy a nápravu nezjedná ani přes písemnou výzvu prodávajícího v dodatečné přiměřené lhůtě prodávajícím v takové výzvě poskytnuté

7.2 Kromě případů stanovených v kupní smlouvě a/nebo v zákoně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající ocitne v prodlení s dodáním zboží, přesahujícím 30 kalendářních dnů.

7.3 Odstoupením od kupní smlouvy nebudou dotčena práva smluvních stran na smluvní pokutu, úhradu úroku z prodlení a na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, stanovených kupní smlouvou a/nebo těmito VOP a to i v případě, že tato práva vznikla a/nebo dospěla po datu odstoupení od kupní smlouvy, ustanovení o rozhodném právu, řešení sporů nebo jiná ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají smluvní strany zavazovat i po datu odstoupení od kupní smlouvy.

 

8. Závěrečné ustanovení:

8.1 Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, případně je aplikovat též přiměřeně na jiné mezi nimi uzavřené smlouvy, a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůli, což osvědčují podpisy svých oprávněných zástupců na kupní smlouvě nebo uzavřením kupní smlouvy jiným způsobem dle těchto VOP a ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP, výslovně neupravená, se řídí smlouvou, uzavřenou mezi smluvními stranami a také  platnými právními předpisy a to zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

8.2 Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím bude právním vztahem s mezinárodním prvkem, kdy se v případě kupujícího bude jednat o cizí právnickou nebo fyzickou osobu, bude se uzavřená kupní smlouva, tyto VOP a právní vztahy z nich vzniklé řídit výlučně českým právem, resp. právním řádem České republiky. Veškeré spory z uzavřené kupní smlouvy budou rozhodovány s výlučnou pravomocí soudů České republiky. Místně příslušným soudem v České republice bude v těchto případech vždy obecný soud sídla prodávajícího a to buďto Okresní soud v Českých Budějovicích nebo Krajský soud v Českých Budějovicích.

8.3 Jakákoliv písemnost zasílaná dle uzavřené smlouvy a těchto VOP jednou smluvní stranou druhé smluvní straně, bude pro účely uzavřené smlouvy a těchto VOP pokládána za doručenou patnáctým kalendářním dnem ode dne jejího odeslání a to i když si ji druhá smluvní strana nepřevzala. Uvedené však platí pouze za předpokladu, že písemnost byla zasílající smluvní stranou zaslána formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu sídla nebo místa podnikání druhé smluvní strany uvedenou k datu odeslání písemnosti ve veřejném rejstříku nebo není-li druhá smluvní strana zapsána ve veřejném rejstříku, na adresu sídla nebo místa podnikání druhé smluvní strany, uvedenou v kupní smlouvě.

8.4 Pokud je některé z uvedených ustanovení neplatné nebo se stane neplatným, ostatní smluvní ustanovení tím nejsou dotčena.

 

V Českých Budějovicích dne 12.4.2021

Ing. Jaroslav David

předseda představenstva a ředitel

CB PROFIL, a.s.


We delivered metal profiles for constructions of


About CB Profil

CB PROFIL a.s. is a Czech company, active in the market in production of trapezial sheets and section steels since 2006. In our new production hall, we have installed a modern, fully automatic production line for profiling trapezial sheets. We also produce section steels on the most modern EHT press brakes of up to 6 500 mm length and 6 mm thickness. The press brakes are equipped with fully automatic crowning, guaranteeing perfect bending accuracy on the entire length.

Our emphasis is on the highest quality, speed and professional customer service provided by an experienced team of technical employees. We attempt to deliver to our customers in shortest delivery times. We begin fast production within one week of the submission of specifications, allowing enough time for proper processing of the sheeting laying plan. Further, we focus on precise delivery according to the agreed schedule in order to avoid early or late deliveries, to ensure smooth completion of the construction and to meet your deadlines.

Upon your visit, you can observe the production of trapezial sheets and section steels. We will be pleased to advise you with our rich experience in this field, which stems from numerous projects relating to aesthetics, statics and economical solution of the construction. We train workers for professional assembly and we will examine the quality of the finished project. We will deliver your order to your construction site or warehouse according to your request. We can also provide you with the high-quality connecting and sealing materials needed for proper assembly.

Certification

In 2012 we have implemented quality management system, currently according to ISO 9001:2016 and we are regularly audited by certification company.

   

Since September 2012 we own CE certificates according to EN 1090-1:2009 for all our products.

        

Declaration of performance

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace